پاﻧﻞ اﻋﻼم ﺳﺮﻗﺖ12زون ERIENE 12 Pro

 • ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓنی ﺳﯿﺴﺘﻢ
 • وﻟﺘﺎژ ﺗﻐﺬﯾﻪ اﺻلی ………..230VACﺑﺎ ﻓﯿﻮز ﺷﯿﺸﻪ اي ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻮﯾﺾA1
 • ﺗﺮاﻧﺲ………..14 VAC/220 VAC
 • ﺑﺎﺗﺮي پشتیبان ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده………..12V/7AHﯾﺎ12V/4.5AH
 • ﺷﺎرژر ﺑﺎﺗﺮي ………..ﻓﯿﻮز ﻗﺎﺑﻞ رﯾﺴﺖ ﺷﺪن13.8V/0.75 A
 • ﺣﺪاکثر ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺮاي ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺧﺎرجی ﺑﺮ روي ﺧﺮوجی ﺗﺮاﻧﺰﺳﺘﻮري…………12VDC/0.5A
 • ﺣﺪاکثر ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺮاي ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺧﺎرجی ﺑﺮ روي کنتاکت ﺧﺮوﺟی رﻟﻪ………..5A
 • ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺧﺮوجی………..ﺑﺎ ﻓﯿﻮز ﺷﯿﺸﻪ اي ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻮﯾﺾ2A
 • ﻗﻄﺮ ﺳﯿﻢ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز …………2.5mm2
 • درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﺤﯿﻂ کار………..-10/+50
 • اﺑﻌﺎد ﺟﻌﺒﻪ ﻓﻠﺰي ……….. 30*29*9cm
دسته:

توضیحات

ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت کلی ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻋﻼم ﺳﺮﻗﺖ
پاﻧﻞEriene 12 Proداراي12زون ورودي 5ﺧﺮوجی ﺟﺮﯾﺎن ﺿﻌﯿﻒ و2ﺧﺮوجی کنتاکت رله
ﺧﺸک ﻣﻨﺎﺳﺐ پروژه ﻫﺎي ﻣﺘﻮﺳﻂ و کوچک ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮوﺷگاﻫﻬﺎ ، ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎي اداري ، ﺑﺎﻧک ﻫﺎ ،
ﻓﺮوﺷگاﻫﻬﺎي زﻧﺠﯿﺮه اي و….ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.پاﻧﻞ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺗﻮﺳﻂ کی پد ، ﻧﺮم اﻓﺰارﻣﺨﺼﻮص گوشی  ﻫﺎي ﻫﻤﺮاه و
رﯾﻤﻮت کنترل ﻓﻌﺎلﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎلﺷﻮد. همچنین پانل  را ﻣﯿﺘﻮان ازﻃﺮﯾﻖ  wifi یا ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﺨﺼﻮص ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
رﯾﺰي کردکه  ﻣﺠﺮي ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮد ﻫﺮ کدام از اﯾﻦ روش ﻫﺎ را اﻧﺘﺨﺎب کند.
پانل ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردEN50131-Class I ,GRADE 2ﻃﺮاحی ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي کاﻣﻼ ﺳﺎده و کارﺑﺮديﺗﺤﺖ وب و ﺳﺎزگار ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻠﻬﺎي
Windows,iOS,Andriod ﻣﺠﺮﯾﺎن ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻋﻼم ﺳﺮﻗﺖ را ﺳﺮﯾﻊ و ﺧﯿلی راﺣﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي کنند.

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پاﻧﻞ اﻋﻼم ﺳﺮﻗﺖ12زون ERIENE 12 Pro”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

عنوان

برگشت به بالا