توضیحات

برای استفاده در دیوارهای گچی با ضخامت 25 میلی متر
این کیت شامل 2 صفحه نصب و پیچ های نصب شده است