توضیحات

Eclipse VD یک ماژول شماره گیر صوتی برای استفاده با پانل های زنگ سری Eclipse است.