کی پد پاﻧﻞ اﻋﻼم ﺳﺮﻗﺖ12زون

ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺳﺎزگار

 • کی پد
 • رﯾﻤﻮت کنترل
 • اﻧﻮاع چشم ﺑﺎ ﺳﯿﻢ
 • اﻧﻮاع چشم ﺑﯿﺴﯿﻢ ﺑﺎ ﻓﺮکانس(315KHzﯾﺎ433KHz)ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب و درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺸﺘﺮي
 • اﻧﻮاع دتکتور اﻋﻼم ﺣﺮﯾﻖ12وﻟﺖ داراي کنتاکت NCﯾﺎNO
 • اﻧﻮاع ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎي ﻣﻐﻨﺎﻃیسی داراي کنتاکتNCﯾﺎNO
 • اﻧﻮاع آژﯾﺮ داخلی و ﺧﺎرجی ﺑﺎ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺼﺮفی حداکثری300mA
 • اﻧﻮاع ﺑﻠﻨﺪگو ﺑﺎ ﺗﻮان ﺑﺎﻻ)ﺑﻪ ﺷﺮط اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺑﺎﺗﺮي پشتیبان(
 • دﺳﺘﺮسی ﺑﻪ پانل
 • 1 کاربرﺟﻬﺖ راﻫﺒﺮي ﻣﺪﯾﺮیتی
 • ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺗﻌﺪاد ﻧﺎﻣﺤﺪود کاربر ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﻄﺢ دﺳﺘﺮسی ﻻﯾﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ
 • ﺛﺒﺖ وﻗﺎﯾﻊ ﺑﺼﻮرت ﻧﺎﻣﺤﺪود در ﺳﺮور ﻣﺮکزی

توضیحات

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻋﻤلکردی

 • ﺗﻌﺪاد زون ﻫﺎ………………12ﻋﺪد ﻗﺎﺑﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺎ24ﻋﺪد(NO,NC,EOL)
 • ﺗﻌﺪاد پارﺗﯿﺸﻦ………………4ﻋﺪد
 • ﺗﻌﺪاد ﺧﺮوجی ﺗﺮاﻧﺰﯾﺴﺘﻮري ﺟﺮﯾﺎن پاﯾﯿﻦ(OC)……………….5ﻋﺪد(500mA)
 • ﺗﻌﺪاد ﺧﺮوﺟی رﻟﻪ)کنتاکت ﺧﺸکNC,NO………………(2ﻋﺪد(5A)ﻗﺎﺑﻞ اﻓﺰاﯾﺶ12ﻋﺪد(10A)
 • ﻓﻌﺎﻟﺴﺎزي ﺑﺮاي ﻫﺮ پارﺗﯿﺸﻦ ﺑﺼﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻞ………………3ﺣﺎﻟﺖ(Full,StayArm,DisArm)
 • زون ﻣﺸﺘﺮك………………زون اﺷﺘﺮاکی در پارﺗﯿﺸﻦ ﻫﺎ(Common Zone)
 • راه ﻫﺎي ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ پاﻧﻞ……………….از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﯿﻢ کارت دﯾﺘﺎ ،Wi-Fi،SMS
 • ﻣﺎژول ﺗﻠﻔﻦ کننده ﺧﻂ ﺛﺎﺑﺖ……………….ارﺳﺎل پیام از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﻂ ﺛﺎﺑﺖ(optional)
 • کارت ﺣﺎﻓﻈﻪ……………….32~2GBﺣﺎﻓﻈﻪ ﺿﺒﻂ پیام ﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮع و ارﺳﺎل آن ﺑﻪ کارﺑﺮا

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کی پد پاﻧﻞ اﻋﻼم ﺳﺮﻗﺖ12زون”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

عنوان

برگشت به بالا